Κατασκευές «με το κλειδί στο χέρι»

Η ανάληψη κατασκευής με την μέθοδο «με το Κλειδί στο Χέρι», περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

 1. Σύνταξη αναλυτικού προϋπολογισμού από την πλευρά της GMG Constructions, συνοδευόμενος από αναλυτική τεχνική έκθεση που αναλύει όλα τα σημεία του προϋπολογισμού και προδιαγράφει όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν.

    Ο Προϋπολογισμός περιλαμβάνει

 • Κέρδος
 • Απρόβλεπτα
 • Κόστος Εργατικών (καθαριότητα κλπ.)
 1. Όλα τα τιμολόγια εκδίδονται από όλους τους υπεργολάβους, στο όνομα της GMG Constructions.
 2. Η GMG Constructions, τιμολογεί τον πελάτη σύμφωνα με το συμβόλαιο.
 3. Σε όλη την παραπάνω διαδικασία, υπάρχει η δυνατότητα εκτέλεσης Εντολής Αλλαγής Εργασιών 

     (Ε.Α.Ε.), η οποία συμφωνείται με τον πελάτη, υπογράφεται από τα δύο ή και περισσότερα 

     συμβαλλόμενα μέλη και εκτελείται.

 

Ευθύνη της GMG Constructions 

 • Τήρηση Συμφωνηθέντος Χρονοδιαγράμματος
 • Εγγύηση 5 ετών
 • Παρακολούθηση διαδικασιών για Ασφάλιση Εργαζομένων (Ι.Κ.Α.)
 • Τήρηση διαδικασιών για τελική σύνδεση με Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας

Σύγκριση Κατασκευαστικών Μεθόδων

«Με το Κλειδί» (Μ.K.) «Διοίκηση Έργου» (Δ.Ε.)
Κλειδωμένος Προϋπολογισμός Μέγιστη Εγγυημένη Τιμή (Μ.Ε.Τ.) – Μεταβλητός Προϋπολογισμός
Εγγύηση 5 ετών Εγγύηση 5 ετών
Πιθανότητα για Εντολή Αλλαγής Εργασιών (Ε.Α.Ε.) Πιθανότητα για Εντολή Αλλαγής Εργασιών (Ε.Α.Ε.)
Εγγυημένο Χρονοδιάγραμμα Εγγυημένο Χρονοδιάγραμμα
Τήρηση Διαδικασιών Ι.Κ.Α. Τήρηση Διαδικασιών Ι.Κ.Α.
Τήρηση Διαδικασιών για σύνδεση με Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας Τήρηση Διαδικασιών για σύνδεση με Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας
Λιγότερη γραφειοκρατία για την GMG Constructions Περισσότερη γραφειοκρατία για GMG Constructions
Ελάχιστο Ρίσκο Προϋπολογισμού για πελάτη Θεωρητικά υψηλότερο ρίσκο Προϋπολογισμού για πελάτη
Καθημερινή παρακολούθηση προϋπολογισμού για ωφέλεια της GMG Constructions Καθημερινή παρακολούθηση προϋπολογισμού για ωφέλεια του πελάτη
εγαλύτερο Ρίσκο Προϋπολογισμού για GMG Constructions Μικρότερο Ρίσκο Προϋπολογισμού για GMG Constructions
Θεωρητικά (μη εγγυημένο) μεγαλύτερο κέρδος για GMG Constructions Μικρότερο εγγυημένο κέρδος για GMG Constructions

Γραφική σύγκριση μεθόδων κατασκευής

«Με το Κλειδί» (Μ.K.) «Διοίκηση Έργου» (Δ.Ε.)
Εγγυημένος Προϋπολογισμός και Τιμές Μονάδος

 

Μέγιστη  Εγγυημένη Τιμή (Μ.E.Τ.) χωρίς εγγύηση Τιμών Μονάδος

Εγγύηση 5 ετών

Εγγυημένο Χρονοδιάγραμμα

Τήρηση διαδικασιών Ι.Κ.Α.

Τήρηση διαδικασιών για οριστικές συνδέσεις με Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας

Πίνακας Χρηματικών Ροών

Ρίσκο Προϋπολογισμού για πελάτη

Ρίσκο Προϋπολογισμού για ΕΥΡΩΠΛΑΝ

Καθημερινή Παρακολούθηση

Κέρδος για ΕΥΡΩΠΛΑΝ  

(>)

 

(<)

Οικονομία κλίμακας για πελάτη

Επίπεδο Εμπιστοσύνης

Όπως μπορείτε να δείτε από τα παραπάνω γραφήματα, έχουμε επισημάνει την λέξη ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ με πράσινο. Εκτελώντας ένα έργο στην Ελλάδα ο πιο σημαντικός παράγοντας – με βάση την εμπειρία μας – είναι να υπάρχει ένα σημαντικό επίπεδο εμπιστοσύνης ανάμεσα στον επενδυτή και τον μελετητή / κατασκευαστή.

Ελληνικα